Regulamin

8 – godzinny Adwentowy Bieg Sztafetowy do Matki Bożej przy Żłóbku

 

 1. CEL IMPREZY:

* Krzewienie tradycji i kultury chrześcijańskiej
* Zintegrowanie lokalnych środowisk biegowych.
* Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
* Promocja miasta Kobylin.

 1. ORGANIZATOR:
  * Parafia pw. Matki Bożej przy Żłóbku.
 2. 3Współorganizator:
  * Urząd Miejski Kobylin.
  * Jutrosin – Kobylin i Przyjaciele ( grupa nieformalna w trakcie tworzenia stowarzyszenia).
 3. TERMIN BIEGU:
  * Sobota, 12 grudnia 2015 roku, start godz. 08.00.
 4. MIEJSCE:
  * Teren ogrodów klasztornych w Kobylinie.
 5. PROGRAM:
  *
  6.00 – 7.30 Weryfikacja zawodników w biurze zawodów – Sala szkolna przy ul. Krotoszyńskiej 12
  * 7.00 – Msza Święta
  * 7.40 – Odprawa kapitanów drużyn
  * 8.00 – start pierwszych zawodników
  * 12.00 – 13.00 – wydawanie ciepłego posiłku
  * 16.00 – meta
  * 16.10 – ostateczne zamknięcie trasy
  * 16.30 – dekoracja zawodników – rozwiązanie konkursu
  7. TRASA BIEGU:
  * Bieg będzie rozgrywany na terenie ogrodu klasztornego oraz wokół drogi Krzyżowej przy Klasztorze.

* Nawierzchnia trasy – ok 200m kostki brukowej – pozostała część trawista.
* Długość jednego okrążenia wynosi ok.900m.
* Zmiany zawodników dokonywane będą tylko w strefie zmian po pokonaniu minimum 1 okrążenia.
* Każdy uczestnik drużyny musi co najmniej raz pokonać długość 1 okrążenia.
* Ilość zmian dokonywana przez drużyny jest dowolna.

* Na trasie może przebywać tylko jeden zawodnik z danej drużyny. Bieg dwóch lub więcej zawodników w tym czasie spowoduje dyskwalifikację drużyny.
* Zejście zawodnika z trasy biegu z przyczyn uzasadnionych powoduje nie zaliczenie okrążenia. W tym czasie po zgłoszeniu tego faktu u organizatorów biegu i po jego akceptacji bieg może rozpocząć następny zawodnik.

* Po upływie 8 godzin sygnałem dźwiękowym oznajmione będzie zakończenie biegu. W tym czasie zawodnicy będący na trasie kończą rozpoczęte okrążenie.

 1. LICZENIE OKRĄŻEŃ:

 

* Liczba okrążeń przebiegniętych przez sztafetę będzie liczona elektronicznie, za pomocą chipów i kontrolowana przez organizatora biegu.

*  Co godzinę będzie publikowana bieżąca klasyfikacja wyników poszczególnych drużyn.

* Do liczby pełnych okrążeń przebiegniętych przez drużynę doliczone zostanie ostatnie okrążenie przebiegnięte przez zawodnika po zakończeniu czasu, ale rozpoczęte w regulaminowym czasie (czas dokończenia ostatniego okrążenia 10 minut).

* Ostateczne zamknięcie trasy godz. 16.10 w dniu 12 grudnia 2015 r.

* W trakcie biegu liczone będą czasy okrążenie poszczególnych zawodników i na tej podstawie wyłoniona będzie najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik zawodów.

 

 1. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:
  * Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.biegkobylin.pl oraz www.franciszkanie-kobylin.pl w okresie od 19.10.2015r do 01.12.2015r.Informacje o biegu można też uzyskać pod adresem email:kobylinskibiegacz@wp.pl lub przemek303@poczta.onet.pl

* W zgłoszeniu należy podać dane osobowe pięciu członków drużyny (minimalna liczba zawodników w drużynie to trzy osoby).
* Jeden zawodnik może zgłosić swój udział tylko jako uczestnik jednej drużyny.
* Organizator ustala limit startujących na 20 drużyn (100 osób) + drużyna organizatora biegu. W przypadku, gdy liczba chętnych drużyn będzie większa, organizator wznowi zapisy i maksymalnie w biegu będzie mogło uczestniczyć 30 drużyn(150 osób) +drużyna organizatora.

* Podczas biegu na terenach klasztornych będzie się odbywał kiermasz adwentowy.

 1. OPŁATA STARTOWA:
  * 150 zł od drużyny płatne przelewem. Wpłaty należy dokonać do 04 grudnia 2015 r. na konto współorganizatora: Przemysław Poprawa 63-740 Kobylin ul. Czerwona Róża 12 BZ WBK nr rachunku :91 1090 1157 0000 0001 0926 7980 w tytule przelewu: Opłata startowa bieg + nazwa drużyny.

* Po zgłoszeniu drużyny w systemie elektronicznym jest 7 dniowy okres na uregulowanie opłaty startowej. W przypadku nieuregulowania należności w terminie drużyna jest przesuwana na listę rezerwową.
* Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
* Jeśli ilość drużyn nie przekroczy co najmniej 10 organizator odwołuje bieg, a opłatę startową zwraca w całości drużyną które ją uiściły.
11. UCZESTNICTWO:
* Do biegu zostaną dopuszczone drużyny, które:
–  znajdują się na liście startowej,
– uiściły opłatę startową,
– składają się co najmniej z 3 zawodników, z których każdy podpisał oświadczenie o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.
* Weryfikacja zawodników nastąpi na podstawie dokumentu tożsamości.

* Zmian w składach drużyn można dokonywać do dnia 09 grudnia 2015 r. do godz. 21.00, przypadki losowe w biurze zawodów.
* Minimalny wiek uczestnika 16 lat.

* Osoba, która nie ukończyła 18-go roku życia podczas weryfikacji musi okazać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach.

 1. NAGRODY: 
  I miejsce 750 zł,
  II miejsce 500zł,
  III miejsce 250 zł,

* W przypadku pozyskania większej ilości sponsorów liczba nagradzanych drużyn wzrośnie do 6. Pierwsze 6 drużyn otrzymuje pamiątkowe puchary.

* Pamiątkowy Puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu.

* Nagroda za najszybsze pokonanie 1 okrążenia wśród kobiet i mężczyzn.

* I-X miejsce – gwarantowane miejsce startowe w kolejnej edycji biegu (pod warunkiem wniesienia opłaty startowej i przynajmniej zgłoszenia trzech zawodników którzy uczestniczyli w drużynie w pierwszej edycji biegu ),

* Po zakończeniu dekoracji rozwiązanie konkursu dla wszystkich uczestników biegu. Aby otrzymać nagrodę w konkursie należy być podczas rozwiązania konkursu,

 1. KLASYFIKACJA:
  * Generalna: bieg wygrywa drużyna, która w ciągu 8 godzin pokona największą ilość okrążeń

* Indywidualna: Najlepszy czas okrążenia wśród kobiet i mężczyzn.

 1. ŚWIADCZENIA:
  * Każda ze startujących drużyn otrzymuje pakiet startowy (dla pięciu zawodników) zawierający: , upominki, napoje i posiłki (po jednym ciepłym posiłku, dla każdego startującego – wydawane w dniu biegu). Podczas dekoracji, będą wręczane medale( osoby nie będące na dekoracji zgłaszają w biurze zawodów, że wcześniej chcą otrzymać medal).
  * W trakcie biegu będzie też rozgrywany konkurs.

* Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania biegu,

* Organizator zapewnia szatnie, natryski i depozyt
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
* każdy zawodnik powinien, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jego wizerunku dla celów weryfikacji zawodnika oraz umieszczenia w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu
* Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe, chipy elektroniczne zamontowane na bucie.
* Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

* W przypadku braku terminowej wpłaty drużyna będzie skreślona z listy startowej
i umieszczona na liście rezerwowej!

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu.
*Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu .
* Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w biegu.
* Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
* Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.
* Za przebieg zawodów odpowiada Organizator.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *