Regulamin XXVII Małego Biegu

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kobylin 2018r.

1. Cel imprezy

 • popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku

 • uczczenie pamięci Budowniczego Niepodległej Rzeczypospolitej Marszałka Józefa Piłsudskiego

 • sprawdzian poziomu usportowienia młodzieży

2. Organizator

 • Urząd Miejski w Kobylinie

 • Komitet Organizacyjny XXVII Biegu

 • Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Poznań

3. Termin i miejsce

 • bieg odbędzie się w dniu 15.08.2018 r., start do biegu ok. godz. 10:40, start i meta na stadionie KS Piast

4. Zgłoszenie do biegu

 • zgłoszenie można dokonać elektronicznie do dnia 06.08.2018r. w panelu zapisów elektronicznych na stronie internetowej biegkobylin.pl/zapisy. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika , który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą również przyjmowane w dniu biegu, który będzie się mieścił na stadionie KS „Piast” przy ul. Strzeleckiej /obok kina/ w hali Pilawa
  w godz. 8:00 – 10:00.

 • limit zawodników do biegu wynosi 250 osób zgłoszonych

5. Uczestnictwo w biegu

 • bieg ma charakter otwarty, warunkiem uczestnictwa jest podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych zgody na udział w biegu oraz zapoznanie się z regulaminem Małego Biegu,

 • podpisanie w/w zgody na uczestnictwo dziecka/wychowanka na udział w biegu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

 • od zawodników nie będzie pobierana opłata startowa,

 • wszyscy zawodnicy startujący w małym biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 15.08.2018r. w godzinach 8,00 – 10,00 na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość

 • każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jego wizerunku dla celów weryfikacji zawodnika oraz umieszczenia w komunikacie końcowym

6. Program biegu

 • bieg zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
  a) przedszkolacy (2011 i młodsi, chłopcy i dziewczynki – start wspólny) ok. 150m
  b) roczniki 2008 – 2010 (chłopcy i dziewczynki – start wspólny) ok. 400 m
  c) roczniki 2005 – 2007 (chłopcy i dziewczynki – start wspólny) ok. 600 m
  d) roczniki 2002 – 2004 (dziewczyny) ok. 800 m
  e) roczniki 2002 – 2004 (chłopcy) ok. 1200 m

 • przynależność do danej grupy wiekowej określa stan na czerwiec 2018 r.

 • we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzona będzie osobna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.

 • trasa biegu będzie przebiegać na nawierzchni trawiastej.

 • warunkiem sklasyfikowania zawodnika w nagradzanej grupie jest samodzielne pokonanie wyznaczonego dystansu (nie uwzględnia się noszenia dziecka na rękach) i nie skracanie go

7. Nagrody

 • organizator zapewnia uczestnikom pakiet startowy

 • zawodnikom, za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategoriach wiekowych zostaną wręczone  puchary, do dziesiątego miejsca upominki.

8. Zasady finansowania

 • koszty organizacyjne biegu pokrywają organizatorzy, a koszty przejazdu zawodników zainteresowane kluby /LZS, LKS, UKS, SKS/ oraz szkoły i gminy.

9. Postanowienia końcowe

 • bieg zostanie przeprowadzony bez względu na warunki atmosferyczne,

 • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki wynikłe  podczas trwania XXVII biegu, zarówno wśród uczestników jak i osób trzecich,

 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora biegu,

 • w wypadku składania protestu należy wpłacić organizatorowi wadium w wysokości 200,00 zł.
  w razie nie uznania protestu wadium przepada.

Regulamin otrzymują:

 1. Zainteresowane LZS, LKS, UKS, SKS, kluby, szkoły,

 2. Współorganizatorzy

 3. Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 4. Urząd Marszałkowski w Poznaniu

 5. Prasa

Burmistrz Kobylina 

/-/ Tomasz Lesiński